ترسیم نقشه های اجرایی

در این قسمت مهندسین محاسب و مشاورین محترم می توانند با ارسال فایل طراحی خود در قالب فایل ETABS و یا SAP  نقشه های اجرایی مربوطه را دریافت نمایند.

 

 

 

با ارسال فایل اصلی طراحی سازه , نقشه های اجرایی در مدت زمانی کوتاه و با دقت بسیار بالا تحویل مهندسین محاسب می گردد.

 

 

 

 

 

 

 سفارش ترسیم نقشه 

0%