طراحی اتصالات

در طراحی سازه های فولادی بخش اعظمی از کار مربوط به طراحی اتصالات می باشد. از طرفی با توجه به اهمیت طراحی درست و دقیق اتصالات در اجرای صحیح و دقیق اسکلت سازه ، روند طراحی اتصالات از اهمیت ویژهای برخوردار می باشد.

 

 

با توجه به گستردگی نوع اتصالات تیر به ستون معمولا انتخاب نوع مناسب اتصال برای هر سازه ای با توجه به  ویژگی های موجود و مورد انتظار و همچنین قوانین و مقررات حاکم بر طرح بر اساس آیین نامه های طراحی ، نیاز به دقت و توجه خاصی دارد.

 

انتخاب نوع اتصال معمولا به موارد زیر وابسته می باشد:

1. محدودیت های آیین نامه ای

2. شرایط و روش اجرای طرح (محدودیت های اجرایی)

3. نظر کارفرما

4. و...

 

به عنوان نمونه در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان تعدادی از اتصالات گیردار از پیش تایید شده ذکر شده اند:

 

 

 

مهندسین محاسب می توانند طراحی اتصالات پروژه های خود را با خیالی آسوده به گروه فنی و مهندسی فردوس سازه بسپارند. ارائه دفترچه محاسبات طراحی برای هر اتصال و ارائه دیتیل های دقیق اجرایی و لیستوفر کامل قطعات تنها بخشی از خدمات ارائه شونده در این بخش می باشد.

0%