پرسش های متداول

پرسش ها

1

آیا محاسبات و طراحی صورت گرفته قابل دفاع در مراجع و نظام مهندسی استان می باشد؟

بله گروه فنی و مهندسی فردوس سازه با بکارگیری دانش روز و استفاده از آیین نامه های روز دنیا در طراحی انواع سازه ها و همکاری تیمی متشکل از کارشناسان ارشد سازه تا زمان اخذ تاییدیه از مراجع ذیربط با شما خواهد بود.
0%