آموزش خصوصی و نیمه خصوصی

آموزش محاسبات ساختمان های فولادی و بتنی

آموزش محاسبات ساختمان های فولادی و بتنی همراه با ذکر نکات اجرایی و آیین نا مه ای مطابق با آخرین ویرایش آیین نامه ها

و مقررات ملی ساختمان بصورت کاربردی و حرفه ای در 100 ساعت

ETABS 2015  &  SAFE 14

شامل:

 

طراحی و آنالیز ساختمان با استفاده از نرم افزار : ETABS

     

 • نگاهی به منوهای برنامه ی ETABS و معرفی کاربردها و ویژگی ها

 

 • ترسیم هندسه مدل و ذکر نکات کاربردی در ترسیم مطابق نقشه های فاز یک معماری

 

 • کنترل ترسیم هندسی در ETABS

 

منوی Define:

 • تعریف مصالح مورد استفاده

 

 • تعریف مقاطع مورد استفاده

 

 • تعریف المان های سطحی

 

 • تعریف حالت های بارهای استاتیکی و استاتیکی معادل

  

 • ترکیب حالت های بار

 

 • تعیین حالت های بارموثر در محاسبه ی وزن طبقات

 

منویAssign  (اختصاص مشخصات):

 • اختصاص مشخصات نقاط

   

 • اختصاص ویژگی های خطوط

 

 • اختصاص ویژ گی های دیافراگم ها

 

 • بار گذاری (وزن گذاری) بهمراه ذکر تکنیک های بارگذاری سریع و دقیق

سایر تنظیمات:

 • تنظیمات تحلیل

 

 • تنظیمات طراحی وآنالیز قاب ها جهت انتخاب مقطع مناسب

 

 • انجام عملیات تحلیل

 

 • طراحی اعضا و انتخاب مقاطع مناسب و بهینه

 

کنترل ها:

 • کنترل جابجایی نسبی طبقات (کنترل  Drift)

 

 • طراحی میلگردهای طولی تیرها

 

 • طراحی میلگرد های برشی (درتیرها وستون ها)

 

 • طراحی دیوارهای برشی (به روش General)

 

 • کنترل سیستم دوگانه (کنترل%25 و %50)
 • کنترل واژگونی
 • و چندین کنترل کاربردی دیگر

 

روش تحلیل دینامیکی طیفی

 

 • تعریف منحنی طیف بازتاب خاک مطابق استاندارد 2800 ویرایش چهارم

 

 • تعریف حالت های طیف پاسخ ( بارهای طیفی )

 

 • تعریف ترکیبات بار دینامیکی
 • انجام تحلیل و همپایه سازی برش های پایه ( اصلاح برش پایه دینامیکی )
 • انجام کنترل ها در تحلیل دینامیکی

 

 

طراحی و آنالیز انواع فونداسیون با استفاده از نرم افزار SAFE

 

 • گرفتن خروجی ها ازبرنامه ی ETABS

 

 • ترسیم هندسه ی فونداسیون

 

 • ترسیم نوارهای طراحی میلگردها

 

 • تعریف اطلاعات مورد نیازجهت تحلیل وطراحی

 

 • معرفی ترکیبات بار

 

 • اختصاص ویژگی ها

 

 • بارگذاری

 

 • تنظیمات تحلیل

 

 • کنترل فشارخاک وبلندشدگی فونداسیون

 

 • کنترل برش Punch

 

 • تعریف شمع (درصورت نیاز)

 

 • طراحی میلگردها
0%